تارمایی 11ی سێپتەمبەر
سوێد
کوردی
سیاوەش گۆدەرزی
160

فایلی کتێب
داگرتن