من مهاباد الى اراس
فارسی
عەرەبی
شوکت شیخ یزدین
شاخوان كركوكي.
232

فایلی کتێب
داگرتن