بیرانینێن من
کوردی
فریدا حەجی جەواری
264

فایلی کتێب
داگرتن